MR en OC


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Goed onderwijs betekent onderwijs waar ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Om dat vorm te geven, is de medezeggenschapsraad een belangrijk en krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet voor de M.R. op scholen: de W.M.S.
Door deze wet krijgen ouders en personeel meer invloed op het beleid van de school. Soms heeft de M.R. adviesrecht: de M.R. geeft dan eerst advies alvorens er een besluit wordt uitgevoerd.
Soms gaat het om instemmingsrecht: hierbij heeft het bestuur van de school instemming van de M.R. nodig alvorens er een voorstel wordt uitgevoerd. Men moet dan denken aan onderwerpen als:

-    financiering/begroting;
-    materiele zaken;
-    personeel (beleid);
-    kwaliteitszorg (schoolplan);
-    voor- en naschoolse opvang;
-    het overblijfgebeuren;
-    wijzigingen in de organisatie van de school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee personeelsleden en twee ouders. De ouders worden vertegenwoordigd door Suzanne Stoop en Maureen Lieveld. Het team wordt vertegenwoordigd door Madzy van Iperen en Jolanda Klein Swormink. Op school is het reglement medezeggenschap beschikbaar.

OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie heeft tot taak het organiseren van activiteiten die naast het onderwijs in schoolverband plaatsvinden.
De activiteiten die de commissie organiseert of waarbij de commissie ingeschakeld kan worden zijn: Sinterklaas, kerstmaaltijd, bloemengroet, schoolreis, sportdag en andere activiteiten.
De OC legt aan het einde van het schooljaar financiële verantwoording af aan de MR.
In de oudercommissie hebben de volgende ouders zitting:
Renate Hofman, Esther Wijnands, Maaike Kolen, Sylvia Lindström en Kirsten Welbedacht.
Vanuit het team:
Barbara Koek en Edith Duizendstra (Willie Beukens - financiële administratie).