over sbo de driemaster

MISSIE:
'JE KUNT DE WIND NIET VERANDEREN, MAAR WEL DE RICHTING VAN DE ZEILEN'


De Driemaster, een school met een oecumenisch karakter, met oog voor structuur en rust, met aandacht voor de eigenheid van het kind, waar kinderen in kleine groepen onderwijs op maat krijgen van gespecialiseerde leerkrachten; waar kinderen weer vertrouwen opbouwen, door leren en praktische vorming af te wisselen en zo hun mogelijkheden ontplooien voor een plek in de maatschappij waarin ze opgroeien.

Kernwaarden zijn voor ons o.a. veiligheid, rust, jezelf zijn, (zelf-)vertrouwen, structuur, duidelijkheid, eerlijkheid, respect.

"De Driemaster” gaat in haar onderwijs uit van verschillen tussen kinderen. Alleen dan kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan de drie basisbehoeften van kinderen, te weten relatie, competentie en autonomie. Drie kernbegrippen staan hierin centraal:
• het pedagogisch klimaat;
• de leerlingenzorg;
• de aangepaste didactiek.
Voor het pedagogisch klimaat is een veilige en warme omgeving noodzakelijk. Een omgeving waarin sprake is van respect voor elkaar en waarin door middel van een duidelijke structuur kinderen zelfvertrouwen opbouwen om zich te kunnen ontwikkelen. De leerlingenzorg gaat uit van het principe zorg op maat. Wij trachten dit te bereiken door de leerlingen evenredig te verdelen over de groepen en een goede organisatie van leerlingbesprekingen en afstemming tussen disciplines. De zorg voor de leerling is niet alleen de zorg van de individuele leerkracht, maar de zorg van het gehele team. Zorg op maat staat of valt met collegialiteit. Voor de didactiek worden onderwijs en instructie afgestemd op de mogelijkheden / beperkingen van de individuele leerling. Hiermee proberen we het kind te laten ervaren dat leren ook plezierig en ontspannen kan zijn. Streefdoelen per leerling hebben prioriteit boven einddoelen. Bovendien zijn onze leerlingen vaak ‘doe-kinderen’ en daarmee wordt in het onderwijs op onze school rekening gehouden. Op deze wijze tracht de school een bijdrage te leveren aan een optimale ontwikkeling van kinderen die het hun mogelijk maakt een voor hen bereikbare plaats in de maatschappij te verkrijgen.

De SBO de Driemaster valt onder de Stichting scholen voor speciaal onderwijs op oecumenische grondslag in de Gemeente Dronten. In juni 2006 zijn de statuten en het reglement van de Stichting door de notaris vastgesteld. Vanaf die tijd is er sprake van een toeziend bestuur en geeft de directeur op basis van het managementstatuut leiding aan de organisatie. Hij doet dit in een managementteam.